Omnicus is voor de wet een eenmansbedrijf met als doel om mensen te inspireren, toe te rusten en te begeleiden in hun wandel met God. Omnicus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61326771 en is gevestigd in Ermelo.

Privacy
Omnicus vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd. Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met uw gegevens houdt het volgende in:

 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede vervulling van onze dienstverlening aan u;
 • Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
 • Als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor u uw personeelsgegevens aan ons heeft gegeven;
 • Dat wij uw rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
 • Onze organisatie, waaronder de technische infrastructuur, is dusdanig ingericht dat de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal gewaarborgd is.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over etnische afkomst, gezondheid en religie. Omnicus verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is. In dat geval, wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd om die bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken.

Groepen personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

 • Medewerkers en vrijwilligers. Gegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de arbeids- dan wel vrijwilligersovereenkomst. Grondslag is de arbeidsovereenkomst dan wel de vrijwilligersovereenkomst.
 • Leveranciers. Gegevens worden verwerkt om de opdracht te kunnen uitvoeren en voor administratieve doeleinden. De grondslag is de overeenkomst.
 • Geïnteresseerden. Gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen treden met hen die interesse hebben in de activiteiten van Omnicus, maar geen lid zijn. Grondslag is de gegeven toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Personen jonger dan 16 jaar
Omnicus verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Onze nieuwsbrieven
Om onze nieuwsbrieven te kunnen versturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens registreert u wanneer u zich inschrijft als abonnee van de nieuwsbrief. Wij vragen de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam en eventueel tussenvoegsel;
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummer (alleen ter verificatie, optioneel).

Uitschrijving als abonnee is altijd mogelijk. In dat geval worden uw persoonsgegevens uit het adressenbestand voor de nieuwsbrief verwijderd.

Beeldmateriaal en geluidsopnames
Omnicus plaatst geen beeldmateriaal en geluidsopnamen waarop derden te zien en/of te horen zijn (bijvoorbeeld in de vorm van foto’s, video- en audio-opnames) in uitingen van Omnicus zonder dat er voorafgaand uitdrukkelijk toestemming is verleend door betrokkene. De uitingen die dit betreft zijn:

 • Website;
 • Brochures, flyers, nieuwsbrieven e.d.;
 • Social media, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram en Youtube

De verleende toestemming betreft uitsluitend de specifieke uiting waarvoor deze toestemming wordt gevraagd en zal dus niet worden gebruikt voor andere uitingen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Ons uitgangspunt is dat wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Derden aan wie wij gegevens doorgeven zijn:

 • Opdrachtgevers voor wie Omnicus bijvoorbeeld spreekbeurten, lessen, adviezen of begeleidingsgesprekken verzorgt;
 • De partij die de opmaak en verspreiding van (digitale) nieuwsbrieven mogelijk maakt (i.c. Mailchimp);
 • Instanties die op grond van een wettelijke bepalingen gegevens mogen opvragen (bijv. de belastingdienst en justitie).

Met de externe partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als doel de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan derden buiten de Europese Unie worden nimmer persoonsgegevens verstrekt.

Bewaartermijnen
Omnicus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De beveiliging van uw gegevens
Omnicus doet er alles aan om u persoonsgegevens te beschermen zodat voorkomen wordt dat uw gegevens onjuist worden gebruikt. De maatregelen die wij hebben genomen zijn onder meer:

 • Alle personen die namens Omnicus toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, bijvoorbeeld middels arbeidsovereenkomst of een aparte geheimhoudingsverklaring;
 • Alle (ICT) systeem zijn voorzien van toegangsbeveiliging;
 • Wij maken gebruik van encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Alle eventuele medewerkers (betaald en vrijwillig) worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Genomen maatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.

Er worden geen data bewaard buiten de Europese Unie.

Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Uw rechten
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of onze verwerkers. Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegeven over te dragen aan uzelf dan wel aan een andere, door u aangewezen, partij (dataportabiliteit).

Eerdere toestemming die u heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u altijd intrekken op het door u gewenste moment. Wij vragen u om dit schriftelijk dan wel per e-mail te doen.

Klachten
Omnicus vindt het vervelend als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij nemen direct met u contact op om uw klacht te bespreken en samen een oplossing te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, heeft u de gelegenheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen?
Het kan zijn dat u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid. Als dit het geval is, kunt u een e-mail sturen naar: hansalblas@omnicus.nl.